+31(0)616439189

Servicevoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Online4Hosting: de eenmanszaak Online4Hosting, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder dossiernummer 34306265.
 2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Online4Hosting een overeenkomst is aangegaan.
 3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
 4. Diensten: alle diensten die Online4Hosting voor de Klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het verzorgen van webhosting en domeinregistratie.
 5. Webhosting: opslag en/of doorgifte van door Klant aangeleverd materiaal aan derden via door Online4Hosting beheerde internetservers.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Online4Hosting en Klant krachtens welke Online4Hosting de Dienst zal uitvoeren.
 7. Website: www.online4hosting.net.

Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. Online4Hosting zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de Klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte.
 2. Door Online4Hosting verzonden offerte zijn vrijblijvend en zijn veertien dagen geldig na ontvangst door de Klant, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.
 3. Indien, naar achteraf blijkt, dat de door Klant verstrekte gegevens onjuist blijken, heeft Online4Hosting het recht om de prijzen in de offerte aan te passen.
 4. Op alle offertes en aanbiedingen zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing.
 5. Een Overeenkomst komst tot stand vanaf het moment dat de Klant op enigerlei wijze een mededeling aan Online4Hosting verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte.
 6. Na het tot stand komen van een Overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.

Artikel 3. Prijzen

 1. Alle door Online4Hosting gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na het tot stand komen van een Overeenkomst zal Online4Hosting binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de Diensten.
 2. Online4Hosting heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat hij de Klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze aan de Klant worden doorgerekend, mits de Klant hier vooraf toestemming voor heeft gegeven.
 3. De Klant dient Online4Hosting te voorzien van alle juiste gegeven waarvan Klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De Klant is in ieder geval verplicht Online4Hosting onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Online4Hosting om verzoekt.
 4. De Online4Hosting opgegeven leveringstermijnen zijn van indicatieve strekking en zijn nimmer als fatale termijn op te vatten. Online4Hosting is pas in verzuim nadat de Klant hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Online4Hosting ook na deze ingebrekestelling wezenlijk tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst.
 5. Overschrijding van overeengekomen levertijden door welke oorzaak ook ontstaan, geeft geen recht op schadevergoeding, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van de hem uit de Overeenkomst toekomende verplichtingen is Online4Hosting gerechtigd de Diensten geheel of gedeeltelijk buiten gebruik te stellen zonder dat Online4Hosting op enige wijze schadeplichtig is richting de Klant. Ook overige handelingen in strijd met hetgeen bepaald in deze Algemene Voorwaarden verschaffen Online4Hosting het recht als neergelegd in de eerste volzin van dit lid.

Artikel 5. Webhosting

 1. Het is de Klant niet toegestaan om informatie te publiceren of aan te bieden via (de servers van) Online4Hosting die op enige wijze strijdig zijn met geldende wet of regelgeving in Nederland. Hieronder valt zeker te verstaan, doch niet uitsluitend, enige informatie die:
  • inbreuk maakt op intellectuele eigendommen;
  • smadelijk;
  • bedreigend;
  • beledigend;
  • racistisch;
  • haatzaaiend;
  • discriminerend is;
  • (kinder)porno bevat;
  • de privacy van derden schendt een;
  • verwijzen naar dergelijke informatie op websites van derden.
 2. Indien derden menen dat enige informatie van de Klant die valt onder de niet limitatieve opsomming van artikel 5.1 inbreuk maakt op hun rechten of op enige andere wijze strijdig is met wet en regelgeving zal Online4Hosting dit onderzoeken. Indien de klacht gegrond wordt verklaard is Online4Hosting gerechtigd al het materiaal te verwijderen.
 3. Online4Hosting is te allen tijden gerechtigd aangifte te doen indien de Klant informatie beschikbaar stelt waarvan het bezit of verspreiding strafbaar is. Online4Hosting is dan gerechtigd en mogelijk verplicht om de met handhaving belaste instantie informatie te verschaffen over de Klant in het kader van een onderzoek.
 4. Indien de Klant herhaaldelijk informatie beschikbaar stelt via de servers van Online4Hosting die vallen onder de categorieën als neergelegd in artikel 5.1 of op enige wijze strijdig zijn met enige wet of regelgeving is Online4Hosting gerechtigd de Overeenkomst met de Klant te ontbinden zonder dat de Klant het recht toekomst van restitutie van door hem betaalde bedragen. Indien Online4Hosting op het moment van ontbinding onder omstandigheden als omschreven in dit lid nog vorderingen op de Klant worden deze vordering direct opeisbaar.
 5. De Klant dient zich te gedragen conform de in deze Algemene Voorwaarden neergelegde bepalingen en in overeenstemming te handelen met de Netiquette en de door Online4Hosting gehanteerde Fair Use Police, welke zijn op te vragen bij Online4Hosting. De Klant zal zich ook houden aan toekomstige aanpassingen van de Netiquette en de gehanteerde Fair Use Policy.
 6. Het is de Klant ten strengste verboden om overige gebruikers van de door Online4Hosting aangeboden Diensten te hinderen of schade toe te brengen aan de servers van Online4Hosting.
 7. De door Online4Hosting gehanteerde fair use policy is van overeenkomstige toepassing op deze overeenkomst en voorwaarden. Door het aangaan van een overeenkomst verklaart de Klant akkoord te gaan met de door Online4Hosting gehanteerde fair use policy.
 8. Online4Hosting heeft het recht om de in artikel 5.7 genoemde fair use policy op ieder moment te wijzigen. De Klant gaat derhalve eveneens akkoord met toekomstige versies van de fair use policy.

Artikel 6. Beschikbaarheid van Webhosting

 1. Online4Hosting zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Online4Hosting opgeslagen data te realiseren. Online4Hosting garandeert een beschikbaarheids garantie van 99,9 %, tenzij anders is overeengekomen in de offerte/overeenkomst.
 2. Online4Hosting maakt back-ups van de door de Klant op de servers van Online4Hosting geplaatst informatie. De Klant is echter altijd zelf verantwoordelijkheid om back-ups te maken van de op de servers bij Online4Hosting opgeslagen informatie.
 3. Online4Hosting spant zich in om te zorgen dat de Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met de servers van Online4Hosting. Online4Hosting verschaft echter geen enkele garantie dat deze netwerken nimmer in onbruik raken en aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de servers.

Artikel 7. Domeinnaam registratie

 1. Indien is overeengekomen, dat Online4Hosting voor de Klant zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
 2. Indien Online4Hosting een domein registreert namens de Opdrachtgever zal Online4Hosting de Opdrachtgever jaarlijks factureren en zijn de bepaling uit artikel 8 van toepassing.
 3. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam. Online4Hosting vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 4. Domeinnamen worden geregistreerd op naam van de Klant, tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van het domein en de domeinnaam. De Klant vrijwaart Online4Hosting tegen iedere aanspraak van derden in verband met het gebruik van de domeinnaam, ook indien bij de verkrijging van de domeinnaam Online4Hosting geen bemiddeling heeft verleend.

Artikel 8. Betaling

 1. Nadat een Overeenkomst tot stand komt dient de Klant te voldoen aan alle door Online4Hosting opgelegde betalingsverplichtingen. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van Diensten van Online4Hosting.
 2. Door Online4Hosting verzonden facturen dienen binnen veertien dagen na factuurdatum door de Klant zijn voldaan.
 3. De Klant gaat er mee akkoord dat Online4Hosting op enig moment elektronisch factureert. Indien Online4Hosting overgaat tot elektronische facturatie zal zij de Klant hierover informeren.
 4. Indien de Klant niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen zal Online4Hosting de Klant informeren en in gebreke stellen waarbij een nadere betalingstermijn wordt vastgesteld. Als de Klant niet binnen die termijn betaald is de Klant in verzuim en in Online4Hosting gerechtigd de Diensten op te schorten. Ook is Online4Hosting vanaf het moment dat de Klant in verzuim is gerechtigd een rente te vorderen over de openstaande bedragen van drie procent.
 5. Bij een niet tijdige betaling is de Klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 6. De Klant kan bezwaren tegen de door Online4Hosting verzonden facturen uiterlijk binnen zeven dagen na factuurdatum schriftelijk aan Online4Hosting kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Online4Hosting een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 7. Indien de Klant surcèance van betaling aanvraagt of failliet wordt verklaard zijn alle uit de Overeenkomst voortvloeiende bedragen die aan Online4Hosting toekomen direct opeisbaar.
 8. In bovenstaande gevallen heeft Online4Hosting voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van Online4Hosting wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
 2. De aansprakelijkheid van Online4Hosting wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de Klant Online4Hosting onmiddellijk en naar behoren schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en Online4Hosting ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 3. Aansprakelijkheid van Online4Hosting voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien Online4Hosting webhosting diensten faciliteert, is Klant altijd zelf verantwoordelijk voor het maken back-ups van informatie.
 5. Klant vrijwaart Online4Hosting van aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het verlies van datagegevens.
 6. Wanneer Online4Hosting onverhoopt hetgeen bepaalt in lid 9.4 en 9.5 wel aansprakelijk wordt gesteld voor de teloorgang van gegevens, is Online4Hosting hoogstens aansprakelijk voor het bedrag dat voortvloeit uit de gesloten overeenkomst. Wanneer spraken is van een duurovereenkomst, is Online4Hosting slecht verplicht het factuurbedrag van de maand waarin de gegevens verloren gingen terug te boeken.
 7. Klant vrijwaart Online4Hosting voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Online4Hosting.
 8. Men moet rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Dit gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie. Online4Hosting kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Online4Hosting is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

Artikel 10. Onderbreking van de Diensten en overmacht

 1. Ten behoeve van periodiek onderhoud, updates etc. is Online4Hosting gerechtigd de servers (daarmee de informatie van de Klant) tijdelijk buiten gebruik te stellen. Online4Hosting is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant in verband met het buiten gebruik stellen lijdt.
 2. Indien Online4Hosting de servers buiten gebruik stelt zal hij de Klant daarover informeren en informatie verschaffen over de te verwachten ‘down time’.
 3. Online4Hosting is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van twee maanden blijft voortbestaan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
 4. Online4Hosting is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Online4Hosting weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Online4Hosting kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Online4Hosting een overeenkomst is aangegaan.
 5. Naast het bepaalde in lid 10.4 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.

Artikel 11 Duur overeenkomst en beëindiging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt de overeenkomst in beginsel aangegaan de tussen partijen voor een duur van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Klant is uitgesloten, onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde.
 3. Beide partijen, zowel Klant als Online4Hosting, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 11.3 kan Online4Hosting de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
  • Aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
  • ten aanzien van Klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
  • het vermoeden bestaat dat Klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
  • Klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Online4Hosting voortvloeiende verplichting;
  • Klant inbreuk maakt op rechten van derden;
  • Klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Online4Hosting;
  • Klant niet reageert op correspondentie per e-mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
  • Bij terugkerende betalingsproblemen.

  Online4Hosting zal wegens deze beëindiging, zoals bepaalt in artikel 11.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

 5. Indien Klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 11.3 en 11.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Online4Hosting vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 6. Online4Hosting behoudt het recht om zijn algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Online4Hosting overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij Klant hier twee maanden voorafgaand van op de hoogte. Het staat Klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van nieuwe voorwaarden.

Artikel 12. Rechten van intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, programmatuur, analyses, ontwerpen, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Online4Hosting of zijn licentiegevers.
 2. De inhoud van de Website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Online4Hosting en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Online4Hosting.
 3. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Online4Hosting ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Online4Hosting.

Artikel 13. Overige bepalingen en toepasselijk recht

 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Online4Hosting en de Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
 2. Indien de Klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Online4Hosting alleen bindend indien en voor zover deze door Online4Hosting uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien Online4Hosting op eigen initiatief ten gunste van de Klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden kunnen daar door de Klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant zijn niet van toepassing.
 5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Klant op een derden worden overgedragen indien Online4Hosting hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
 6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Online4Hosting partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 7. De Klant en Online4Hosting zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
 8. Indien regels van dwingend recht niet anders bepalen is in eerste instantie de kantonrechter te Alkmaar bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Online4Hosting en de Klant.